Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Alma mater v odraze prítomnosti

09.6.2020 369 x

Úvodné foto: Aj pohľadom na krásny školský objekt a jeho čistotu dáva svetu i čitateľom svoju vizitku škola i žiaci v nej. Cez „okno“ jej výsledkov môžeme dávať širší priestor nostalgii, prenášať sa v čase do minulosti, obdivovať všetko, čo tu krásne, dobré a užitočné bolo, ale aj otvárať komunikáciu prostredníctvom prekračovania hraníc obce, regiónu aj hraníc múdrych a šikovných vo svete. Sebechleby takú tradíciu mali a verme, že jej zostanú verní na večnosť. | Foto: archív školy

„Spravodlivosť bude len vtedy, keď sa stanú praví filozofi vládcami, resp. vládcovia sa stanú pravými filozofmi.“

                                                                                                                                             Platón 

„Škola je potreba spoznávania sveta, vedy, techniky, remesiel, ale aj potreba spoznávania seba samého.“

                                                                                                                               J.A. Komenský

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“ —  Albert Einstein

„Sme opustení ako deti a skúsení ako starí ľudia, sme suroví a povrchní – myslím, že sme stratení.“

                                                                                                                           E. M. Remarque

Človek musí veľa študovať, aby málo vedel, ale až život samotný preverí jeho múdrosť a postoj.“

                                                                                                              Jozef Mazár, publicista


Keď som si prečítal tieto výroky a mnohé ďalšie tieto myšlienky rozširujúce, dospel som k záveru, že skloňovať život škôl a prinášať z nich myšlienky na uvažovanie je hudbou, ktorú možno húdli, možno nie aj hudci Sebechlebskí. Preto som si dovolil pokračovať na Honte a patrí sa o tom všetkom v súvislostiach životov pred nami, teraz i potom, keď prídu generácie po nás uvažovať najskôr v regióne Hont, kde som natrafil v tomto smere na zaujímavý internetový portál Región Hont. Nuž, asi taký dôvod, prečo ponuka takej rubriky, ak mi ju v tomto magazíne nezavrhnú jeho vlastníci.

Podaktorí vedia, iní nie, že Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby sa nachádza asi 32 km od okresného mesta Levice, trochu bližšie od ďalšieho okresného mesta Krupina, kde táto škola s ďalšími vytvára širšie portfólio súčasných plne organizovaných základných škôl. Zmienky o tej v Sebechleboch siahajú až do roku 1656. Počas svojej bohatej histórie škola prešla zmenami, ktoré sa prejavili  najviac v jej pozitívnych, výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Za zmienku určite stoja divadelné hry, s ktorými sa žiaci pravidelne zúčastňovali i na krajských prehliadkach, pričom divadelný krúžok reprezentoval školu dokonca aj pred televíznymi kamerami. Plavecké výcviky počas letných prázdnin, či klzisko počas zimy, ktoré bolo aj pre obec veľkou atrakciou, ale aj tradičné fašiangové posedenia učiteľov s rodičmi na utuženie vzťahov medzi školou a rodinami sú ďalším potvrdením uvedených pozitív. Za zamyslenie stoja aj rôzne zberové akcie, kde žiaci zberali „čo sa dalo“ a vylepšovala sa tak finančná situácia školy. 

Školu doteraz navštevovalo aj so súčasnými žiakmi vyše 1600 detí. Za zmienku stoja aj osobnosti, ktoré v škole pôsobili. V úlohe učiteľa to bol okrem iných napríklad aj bývalý primátor Bratislavy a bývalý premiér slovenskej vlády Jozef Moravčík, ktorý tu vyučoval matematiku. Nakoniec, jeden významný ruský klasik povedal, že niet na svete nezaujímavých ľudí.

A čo súčasnosť? Slová riaditeľa školy RNDr. Jána Rumana ma presvedčili o výnimočnosti tejto školy. Prečo? Už len samotný prvý kontakt s informáciami o škole prostredníctvom ich webovej stránky dokáže zanechať u pozorne čítajúceho čitateľa s porozumením silný dojem. Kvalitatívne aj kvantitatívne. Jednoducho, portál užitočný a na  úrovni... Ale poďme pekne po poriadku trochu ďalej. 

Škola má napríklad špeciálnu triedu žiakov s mentálnym postihnutím. Títo žiaci sú zapájaní do rôznych aktivít. Trebárs aj do branno-športových súťaží, do detskej všestrannosti či do aktivít pod názvom Mladí záchranári CO. Nepauzujú ani účinkovaním vo folklórnych súboroch Škovránok pri materskej škole a Vienok pri základnej škole. Spomíname to iba okrajovo a ilustračne.

Výborné úspechy dosahujú žiaci tejto školy aj vo florbale a stolnom tenise. Táto škola však žije aj prírodou. Pri škole je políčko so skleníkom, žiaci chránia životné prostredie separovaním odpadu... A to zďaleka nie je všetko. Pozná čitateľ školu, ktorá má popri iných krúžkoch napríklad aktívny krúžok rybársky, či včelársky? Aby sme boli úplní, škola má aj ďalšie krúžky: strelecký, turistický, futbalový, volejbalový, internetový, športové hry, počítačový, šikovníček, výtvarný. A ak sme napríklad zabudli na dopisovateľský či jemu podobný iste nás súčasní šikovní žiaci aj na stránkach Regiónu Hont doplnia a naše pohľady rozšíria.  Prekvapilo nás napríklad i to, že včelársky krúžok funguje od začiatku existencie školy a momentálne ho vedie pán školník a rybársky krúžok má vyše 20 ročnú tradíciu! Škola má aj vlastnú knižnicu, kde občas realizujú besedu k spisovateľovi, ktorý má výročie. Nedalo nám neopýtať sa riaditeľa školy, ako to všetko dokáže personálne a materiálne zabezpečiť. Na margo financovania okrem iného povedal, že ich tajomstvo je vo vysokej efektívnosti využitia financií a fungovania školy v šetrnom móde tak, že ostáva aj na rozvoj. Keď sme sa starostu obce Sebechleby, Martina Schvarca opýtali na negatíva a pozitíva ich školy, ako ich vidí on, vtipne, možno i diplomaticky reagoval, že každá škola má svoje pozitíva a negatíva. Dá sa s tým súhlasiť. Vo výročnej správe škola analyzuje aj svoje nedostatky. Dokonca s návodmi a nápadmi na ich odstraňovanie. Ostáva iba veriť, že široká kvalita pozitív, ktoré robili a robia dobré meno škole, obci, ale i jej frekventantom sa bude častejšie objavovať pre motiváciu iných aj na stránkach Regiónu Hont, kde začíname s projektom, ktorý by mal byť dôkazom odrazu kvality celkovej komunikácie a spolupráce v obci  i za jej hranicami.

Pre región Hont Oto Marci
skolaazivot@gmail.com