Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Kúpeľníctvo

Úvod do kúpeľníctva v Dudinciach

Našom regióne nachádzajú jedinečné a najmladšie kúpele na Slovensku – Kúpele Dudince. Obec Dudince je malebné kúpelné mestečko nachádzajúce sa na úpätí Krupinskej kotliny na juhu stredného Slovenska. Známe je najmä liečivou vodou, ktorú využívajú ľudia už niekoľko storočí. Dudinská minerálna voda má skvelé balneologické vlastnosti podobné zloženie majú iba kúpele vo Vichy vo Francúzsku a v Japonsku. O vzniku dudinských minerálnych prameňov existuje viacero povestí. Najznámejšia je o Víle Dudinke a rímskom vojvodcovi.

Na území mesta Dudince sa nachádza 32 vyhĺbenín a jám v okolí pôvodných minerálnych vôd, dnes nazývaných „Rímske kúpele“, ktoré počas rímskej expanzie ručne vytesali Rimania do travertínu, nakoľko v ich okolí sa našli nálezy rímskej keramiky a mincí z obdobia cisára Nera a cisára Antónia Pia.

História dudinských kúpeľov

Najstaršia literárna zmienka o dudinských liečivých prameňoch sa nachádza vo Wernherovej Rozprave o podivuhodných vodách Uhorska z roku 1549. Svoju pozornosť im v diele Historické a zemepisné poznatky o severnom Uhorsku z roku 1742 venoval aj Matej Bel. Liečivá sila dudinskej vody je známa od nepamäti.  Ako kúpele sa prvý prvý raz spomínajú v roku 1777 v balneografii Liečivé pramene Rakúskej monarchie od profesora Johanna von Crantza, kde pomenoval minerálne vody teplými liečivými prameňmi Gyogy. V balneografii Uhorska z roku 1859 opisuje dr. Wachtel sedem prameňov, ktoré väčšinou vyvierajú na travertínových kopčekoch, vytvorených z usadenín minerálnej vody. Okrem týchto siedmich prameňov bolo v Dudinciach aj veľa ďalších a celá pláň medzi Dudincami a Merovcami bola vraj nimi posata. Už v tom čase odborníci usudzovali, že táto pláň poskytuje nielen balneológom, ale aj geológom jeden z najzaujímavejších javov. 

V roku 1966 bol uvedený do prevádzky prvý liečebný dom Rubín a o štyri roky neskôr bola otvorená Balneoterapia Krištáľ. V roku 1978 sa vybudoval liečebný ústav Smaragd. V roku 1986  bol postavený posledný liečebný dom z plánovanej výstavby Diamant, ktorý mal svoju vlastnú komplexnú balneoterapiu. Vďaka rozsiahlej výstavbe kúpeľných zariadení a prílevu kvalifikovanej pracovnej sily získali Dudince 11. mája roku 1983 štatút kúpeľného mesta. 

Význam dudinských kúpeľov

Liečebný význam Dudiniec sa zakladá na balneologickom využití prírodných liečivých vôd. Pochádzajú zo spoločného, vo veľkej hĺbke uloženého bazénu a priľahlých dutín. Vyplnené sú cirkulujúcimi termálnymi vodami, ktoré sa vo veľkých hĺbkach neustále ohrievajú. Vznik dudinských prameňov je spätý s tektonickou stavbou (s hlbokými zlomami turovsko - levickej hraste), ktorá ju opäť privádza na zemský povrch. Zložité hydrogeologické pomery na rozhraní sopečných andezitových tufov, tufitov a aglomerátov Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny na jednej strane a sedimentárnej panvy Podunajskej nížiny na druhej strane spôsobili, že na okraji neovulkanitov vystupujú po tektonickej poruche z hlboko ponorených triasových vápencov a dolomitov dve pramenné sústavy (tzv. levickej žriedlovej línii, ku ktorej patrí aj blízka Santovka, Slatina a iné). Vysoký obsah chloridov získavajú pri prenikaní cez morské treťohorné sedimenty Podunajskej nížiny, oxid uhličitý - CO2, pravdepodobne juvenilný, pochádza z veľkej hĺbky. 

Dudinská minerálna voda

Minerálna voda má ojedinelé a balneologicky mimoriadne cenné chemické zloženie. Patrí k hydrouhličitanovo-chloridových, sodno-vápenatých, uhličitým a sírnym hypotonickým vodám s teplotou 28,5 °C a s výdatnosťou až 17 l/s. Hlavný "Kúpeľný prameň" zachytený pažnicami v hĺbke 52 m obsahuje veľa rozpustených minerálnych látok, 5,87 g v 1 litri vody, z toho 3,06 g bikarbonátov, 0,5 g síranov, 0,5 g chloridov, 0,5 g vápnika, 0,83 g sodíka, 0,15 g draslíka, 0,13 g horčíka atď. Je bohatá na oxid uhličitý - CO2 (1560 mg/l) a sírovodík - H2S (6,64 mg/l). Voda obsahuje aj iné významné prvky ako napr. horčík, floúr, bróm, bór, draslík, lítium a ďalšie prvky. Ojedinelá kombinácia vysokej koncentrácie CO2 a H2S ju zaraďuje k najcennejším minerálnym vodám Slovenska a Európy.

Jedinečnosťou je biologická aktivita a prenikanie liečivej vody pokožkou priamo do tela. H2S účinkuje najmä na poškodené chrupavky a kosti a oxid uhličitý chráni a lieči srdce, cievy a krvný obeh. Pomáha liečiť pohybový aparát, srdcovo-cievny systém, reumatické ochorenia, vysoký tlak, kožné a ženské choroby. Má blahodarný vplyv na zažívací systém.

Dudinské travertíny

Dudinské travertíny boli vyhlásené za chránený prírodný výtvor v roku 1964, na rozlohe 0,564 ha a s ochranným pásmom cca 25 ha. Tvorilo ho 6 samostatných výtvorov: Rímsky prameň (v minulosti aj pod názvom Travertínové pole - Rímske kúpele), Očný prameň, Hostečný prameň, Tatársky prameň, Kúpeľná kopa a recentná Travertínová terasa (pôvodne Terasovité travertíny na brehu Štiavnice). V roku 1996 Ministerstvo životného prostredia SR, podľa nového zákona o ochrane prírody a krajiny, upravilo kategóriu na prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 1999, rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici, so spresnenou výmerou chránených častí na 13 280 m2 pre vedecké, náučno-osvetové ciele a ako významný krajinno-estetický prvok.

www.kupeledudince.sk